NEDERLAND
SAMENVATTING
DE NEDERLANDEN
DE STAAT
INDEX
REGISTER
:   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

vd velde.jpg (106778 bytes)  
 

SAMENVATTING
overzicht
personen
data
<  

overzicht

Hunebeddenkoepelgraven en  urnenvelden in ons land en de vele bodemvondsten in onze musea vertellen ons veel over de leefwijze van onze prehistorische voorouders. 
De rivierendelta van Rijn, Maas en Schelde kwam met de komst van de Romeinen in de geschiedenis. Ook hier vormden Romeinse cultuurelementen, Germaanse gewoonten en tradities en het christendom de basis van de beschaving. 

In de vroege middeleeuwen breidden de Franken hun gebied uit maar de Friezen bleven vrij. Door de verdeling van het Karolingische rijk werden de Lage Landen voor een deel leenplichtig aan de Duitse keizer en voor een deel aan de Franse koning. De Bourgondische hertogen kwamen door hun uitgekiende machtspolitiek in het bezit van de Nederlanden. De Habsburgers Karel V en Filips II kregen veel te stellen met de eigenzinnige adel en het protestantisme. De zgn. Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) bracht enerzijds de onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1648) en anderzijds de definitieve scheiding van de Noordelijke Nederlanden (Nederland) en de Zuidelijke Nederlanden (België). 
<<<
In de Gouden Eeuw schitterde de Republiek op politiek, economisch en cultureel gebied. De achttiende eeuw was een periode van stagnatie en achteruitgang. De verlichte Franse ideeŽn kwamen o.a. tot uiting in de tegenstelling tussen patriotten en prinsgezinden. 1795 betekende het definitieve einde van de oude regententijd

De Franse tijd (1795-1813) brak aan. Na de val van Napoleon werden Noord - en Zuid Nederland samengevoegd tot een koninkrijk. Maar het Belgische nationalisme bleek toch te sterk (1830). In politiek opzicht was het jaar 1848 van groot belang. De herziene grondwet maakte van Nederland een constitutionele parlementaire monarchie. De democratie deed zijn intree. De 19de eeuw was een tijd van gezapigheid en rust. De koloniën zorgden voor een goed inkomen voor de welgestelden maar echte ondernemingszin was afwezig. Pas op het eind van de eeuw werd ook hier de industriële revolutie merkbaar. 

In de Eerste Wereldoorlog wist Nederland zijn neutraliteit te handhaven. Uiteraard kreeg ons land, dat zo sterk afhankelijk was van de wereldeconomie, een geduchte knauw van de wereldcrisis.
<<<
De Duitse en Japanse bezettingsjaren (1940-1945) lieten bij vele Nederlanders onuitwisbare indrukken en gevoelens achter. De dekolonisatie van ons koloniale imperium (1949) dwong ons de economische bakens te verzetten. Na de fantastische wederopbouwperiode kwam in de jaren 60 de bezinning op de verworvenheden van de welvaartsstaat. De naoorlogse generatie stelde andere prioriteiten. Milieubewustheid, humanitaire betrokkenheid, en een dreigende atoomoorlog hielden de naoorlogse generatie bezig. De kwaliteit van het bestaan kwam centraal te staan. Gezagspatronen, gewoonten en tradities stonden ter discussie, taboes werden doorbroken.
Twee paarse kabinetten doorbraken de almacht van het CDA. De sociaal-economische verhoudingen werden gemodelleerd in het poldermodel

<<<

 
 
 personen

AppelBerlage - Boerhave - Boutens - ter Braak - van Campen - Cats - Couzijn - Cuypers    Drees - van Eeden - EscherFilips II - van Gogh - Gorter - -  Hals - Huygens - Israëls - Jacoba van beieren - Kamerlingh Omnes - Karel VKloos - Koch - Kuyper - Lorentz  - Marsman - Mondriaan - Multatuli - Mussert - Napoleon - Oud - du PerronPost - Rembrandt - Rietveld - Roland Holst - Rubens - Ruysdael - Seyss InquartSlauerhoff - Soekarno Steen - Sweelinck - Thorbecke - Troelstra - den UylVermeer - Vestdijk - VondelWilhelmina - Willem de Zwijger - Willem IIIZernike 

<<<


 
data

Romeinen in ons land                

Karel de Grote                         
Karel V                                      
Willem van Oranje                    
Tachtigjarige oorlog                 
Unie van Utrecht                       
Republiek de facto                    
oprichting VOC                        
Rampjaar                                  
Bataafse republiek                   
Koninkrijk Holland                   
Franse bezetting                        
Nederland en België verenigd  
Liberale grondwet                     
Duitse bezetting                         
Soevereiniteitsoverdracht        
Watersnoodramp                      
Oliecrisis

<<<
50 v.Ch 
768 - 814 
1515-1555
1533-1584
1568-1648
1579
1588
1602
1672 
1795-1799
1799-1806
1806-1813
1815-1839
1848
1940 -1945
1949
1953
1973