DE MIDDELEEUWEN
EN DE RENAISSANCE
 
SAMENVATTING
DE GERMANEN
HET FRANKISCHE RIJK
DE ARABISCHE WERELD
DE NOORMANNEN
HET DUITSE KEIZERRIJK
FRANKRIJK
ENGELAND
DE LAGE LANDEN
HET BOURGONDISCHE RIJK
VIJF GROTE GODSDIENSTEN
DE MIDDELEEUWSE SAMENLEVING
DE MIDDELEEUWSE WETENSCHAP EN CULTUUR
DE RENAISSANCE
DE ONTDEKKINGEN
INDEX
REGISTER : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 

SAMENVATTING
Overzicht
Personen
Data
< 

overzicht

Na de val van het West Romeinse Rijk (476) raakte de Klassieke Oudheid bijna vergeten. De Germanen lieten zich wel kerstenen maar verwaarloosden de bestuursorganisatie en het wegennet. Meestal waren zij ongevoelig voor de klassieke wetenschap en kunst. Alleen sommige kloosters bestudeerden nog de klassieke schrijvers. West Europa werd weer bijna helemaal een agrarische maatschappij met hier en daar een in verval geraakte stad. 
Toch groeide het Frankische Rijk (6de - 9de eeuw) (K) uit tot een samenhangend geheel. De Franken verhinderden de fanatieke Arabieren Europa onder de voet te lopen (ca. 725). Keizer Karel de Grote (768-814) heerste over een grote deel van West- en Midden Europa. Hij organiseerde het bestuur en er was weer orde en veiligheid. Maar onder zijn zwakke opvolgers kregen de Noormannen en de Hongaren vrij spel (9de en 10de eeuw). 

De bisschop van Rome, de paus, kreeg onenigheid met de patriarch van Constantinopel. In 1054 leidde dat tot een schisma. Toen ontstonden de Rooms Katholieke kerk en de Grieks Katholieke kerk. De paus was niet alleen geestelijk maar ook wereldlijk leider (Kerkelijke Staat). Daardoor had hij nog al eens ruzie met de Duitse keizer en de Franse koning. 
Willem van Normandië veroverde in 1066 Engeland. Dit feit was het begin van een eeuwenlange dynastieke strijd tussen Engeland en Frankrijk. In de veertiende eeuw speelden de machtige hertogen van Bourgondië een belangrijke rol in dit conflict. 
Paus Urbanus riep West Europa op voor een kruistocht naar Palestina (1096). Het Christendom ging in de aanval tegen de Islam. Meer dan anderhalve eeuw duurde de poging de heilige plaatsen op de Turken te heroveren. Dat doel werd niet blijvend bereikt. Toch was de Kruistochtentijd van enorme betekenis omdat het achtergebleven West Europa kennis maakte met de hoogstaande Arabische beschaving en met het fascinerende Byzantijnse Rijk. West Europa leefde in alle opzichten weer op.

<<<
In de vroege Middeleeuwen was grond de belangrijkste vorm van rijkdom. Hierdoor kon ook het leenstelsel zich ontwikkelen en naast de geestelijkheid kwam een tweede belangrijke stand op, de grondbezittende adel.

Na de kruistochtentijd ontwikkelden handel en nijverheid zich weer en daardoor de steden. De rijke steden waren voor de vorst een welkome steun bij diens poging de macht van de adel in te perken. Zo ontstond de derde stand van rijke poorters. De drie standen, geestelijkheid, adel en derde stand, kregen op den duur allerlei voorrechten van de vorst. De  middeleeuwse samenleving ontwikkelde zich tot een geprivilegieerde  standenmaatschappij. De grote massa van boeren en handwerkers behoorde tot geen enkele stand en was vrijwel machteloos.

<<<
Het geloof vormde het bindmiddel in de samenleving. Daardoor had de geestelijkheid een zeer belangrijke rol. Het gezag van de kerk, bemiddelaarster voor de gelovigen tussen aarde en hemel, werd onaantastbaar. De schilder-, bouw- en beeldhouwkunst stonden in dienst van de kerk.  De romaanse en de latere gotische kathedralen zijn prachtige voorbeelden van de creativiteit van de middeleeuwse bouwmeesters, en beeldende kunstenaars.  Op basis van de bijbel 
beoefenden de geleerden de wetenschap

Het einde van de Middeleeuwen laten we samenvallen of met de val van Constantinopel (1453) of met het begin van de Ontdekkingen (1492) of met het begin van de Hervorming (1517). Welke gebeurtenis je ook kiest, het oprukken van de Turken, de ontdekking van Amerika of de breuk in de Katholieke Kerk, de Nieuwe Tijd leek zo vol nieuwe beloften en zo direct aan te sluiten bij de Klassieke Oudheid, dat men de daartussen liggende duizend jaar de Middeleeuwen is gaan noemen. De overgangstijd tussen de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd noemen we de Renaissance
<<<  <  >


personen

Thomas van AquinoAttila -   Boccaccio - Columbus - Dante - Bartholomaeüs Diaz -Jan van Eyck - Filips van Bourgondië  -  Franciscus van Assisi  - Vasco da Gama -     Gregorius de Grote - Jeanne d'Arc  -  Johannes Hus  - Justinianus - Karel de Grote -    Karel Martel - Thomas van Kempen  -  Mohammed - Petrarca - Marco Polo - Urbanus II - Leonardo da Vinci  - Willem de Veroveraar 
<<<  <  >