ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
INDEX
Wikipedia

      

 

 

Jaarmarkt, markt die eens per jaar op een vaste plaats en tijd wordt gehouden.
Jackson, Andrew (1767 - 1845), Amerikaans president (1828 -1836).
Jacoba van Beieren (1401 - 1431), gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen (1417 - 1432). 
Jakobijnen (1789 - 1794), Franse revolutionairen. Voorstanders van een radicale politiek. Toppunt van macht tijdens het Schrikbewind (1793 - 1794).
Jacobs, Aletta (1854 - 1924), Nederlands feministe. Eerste vrouw met een universitaire opleiding (arts). IJverde voor vrouwenkiesrecht.
Jacobus I (1566 - 1625), koning van Schotland (1567 - 1625) en Engeland (1603- 1625). Wenste versterking van de koninklijke macht en van de Anglicaanse kerk.
Jacobus II (1633 - 1701), koning van Engeland en Schotland (1685 - 1688), werd door de Engelsen verjaagd (Glorious Revolution).
<<<
Jacquerie (1358), boerenopstand in Noord Frankrijk , neergeslagen door Franse ridders.
Jalta, conferentie van (1945), conferentie van Churchill, Roosevelt en Stalin in Jalta op de Krim. Belangrijke besluiten over de bezetting van Duitsland en de oprichting van de VN. 
Jameson-raid (1895), Britse inval vanuit de Kaapkolonie in Transvaal.
Jan Zonder Land (1167 - 1216), Engels koning (1199 - 1216). Moest een groot deel van zijn bezittingen in Frankrijk afstaan aan de Franse koning. In eigen land was hij gedwongen de Magna Charta ondertekenen.
<<<
Jan Beukelsz (1509 - 1536), leider van de radicale wederdopers in Münster.
Janitsaren, een legerkorps van verturkste jonge christenen. Eeuwenlang vormden de J. de kern van het Turkse leger. 
Janmaat, Gerardus (1934-2002), Nederlands uiterst rechts politicus en tweedekamerlid.


Janus [Romeinse mythologie], god van de oorlog, voorgesteld met een hoofd met twee gezichten.
Jaruzelski, Wojciech (1923), Pools generaal, premier (1981-1985)) partijsecretaris van de communistische partij (1981 -1989), staatshoofd (1985 -1990).
Jaurès, Jean (1859 - 1914), Frans socialistisch politicus. Werd vermoord.
Java Oorlog (1825 - 1830), strijd van Javaanse vorsten, o.l.v. Dipo Negoro tegen het Nederlandse koloniale bestuur.
Javazee, slag in de (1942), een voor het Nederlands-Engelse smaldeel onder aanvoering van Karel Doorman, noodlottig verlopend treffen met Japanse oorlogsschepen, tijdens W.O.II.
Jaweh, Jehova. De god van de joden.
Jeanne d'Arc (1412 - 1431),  jonge Franse vrouw die tijdens de Honderdjarige oorlog de Fransen tot de overwinning inspireerde. Werd als heks door de Engelsen verbrand.
Jefferson, Thomas (1743 - 1836), Amerikaans politicus en president (1801 - 1809). Was medeopsteller van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring.
Jeltsin, Boris (1930 - 2007)), Russisch politicus, president van Rusland (1991 - 2000). Verijdelde een communistische staatsgreep van conservatieve communisten (1991). 
<<<
Jena [ Oost Duitsland ], slag bij (1806), Napoléon versloeg de Pruisen.
Jesaja (8ste eeuw v.chr.), Joods profeet.
Jeugdstorm, Nationale, jeugdbeweging van de NSB
Jezuïeten, katholieke kloosterorde gesticht door Ignatius de Loyola. De J. kregen een grondige opleiding en hebben veel bijgedragen tot het slagen van de Contra Reformatie. Hadden vaak als biechtvader, een belangrijke positie aan diverse Europese hoven.
Jezus (ca 0 - ca 28), joods geestelijk leider. Zag zich zelf als de Messias en werd zo de stichter van het Christendom. Werd volgens het bijbelverhaal door de Romeinen gekruisigd.
Joden, Oosters volk dat eeuwenlang in Palestina woonde. Het onderscheidde zich van andere volken door zijn strenge monotheïsme en naleving van wet en traditie.
Jodenster, Davidster op een gele ondergrond die in Nazi-Duitsland en de bezette gebieden tijdens W.O.II door de Joden moest worden gedragen .
Johannes, joods apostel en evangelist.
Johannes XXIII (1881 - 1963), paus (1958 - 1963). Riep het Tweede Vaticaanse Concilie bijeen. , kaleidoscoop

Johannes Paulus II (1920 - 2005), paus (1978 - 2005).Bereisde als eerste paus de hele wereld. Zijn conservatisme stuitte op weerstand .
Johannieter Orde (ca. 1025), geestelijke ridderorde, die na de kruistochtentijd zijn zetel had op Malta.
John Bull, verpersoonlijking van Engeland. 
Johnson, Lyndon (1908 - 1979), Amerikaans democratisch politicus en president (1963 - 1968). Bekend door zijn Great Society programma en de Vietnamoorlog.
Jong, Petrus de (1915- ), Nederlands marineofficier, katholiek politicus en minister president (1967 - 1971).
Wikipedia
Jong Turken, een groep jonge politici die in de tweede helft van de 19de eeuw streefde naar modernisering van het Osmaanse Rijk.
Jonge Steentijd, onderverdeling van de Steentijd. Periode waarin de stenen voorwerpen werden gepolijst.
Jonker, oudste zoon van een edelman. (jonkvrouw)
Jongkind, Johan (1819 - 1891), Nederlands schilder (impressionisme). 
Joodse Raad, Tijdens de Bezetting een door de Duitsers ingesteld bestuur, dat o.a. mee moest werken aan de deportatie van Joodse Nederlanders.
Jordaanoproer (1934), opstand in Amsterdam n.a.v. de verlaging van de werklozenuitkering.
Josépine de Beauharnais (1763 -1814), eerste vrouw van Napoléon (1796 - 1809).
Joyce, James (1882 - 1941), Iers schrijver. Ulysses.
Jozua, joods leider, bracht als opvolger van Mozes de joden naar Palestina.
Juan Carlos (1938), koning van Spanje - huis Bourbon - (1975).
Juan van Oostenrijk  (1547-1578), Spaans veldheer en landvoogd van de Nederlanden (1576-1578)
Juarez, Garcia (1806-1872), Mexicaans politicus en president (1861 -1863; 1867 - 1871). Werd door de Fransen (1863) verjaagd en door de Amerikanen in 1867 weer in het zadel geholpen.
Judas, één van de 12 apostelen. Hij veraadde uiteindelijk Jezus.
Jugendstil (1890 - 1910), stijlperiode in de architectuur en schilderkunst. Kenmerken: langgerekte dooreengestrengelde vormen, vaak gebaseerd op sierlijke verlopende plantenmotieven. 
<<<
Jugurthijnse oorlog (112 - 105 v.chr.), strijd tussen Rome en koning Jugurtha van Numidië.
Juli Monarchie (1830 - 1848), Franse monarchie ontstaan na de julirevolutie (1830).
Juli Revolutie (1830), revolutie in Frankrijk  als reactie op het conservatieve bewind van Karel X. In de plaats van deze afgezette monarch kwam Louis Philippe van Orleans op de troon
Juliaanse kalender (45 v.chr.), kalender vastgesteld door Julius Caesar. De kalender was gebaseerd op een zonnejaar van 365 1/4 dag. Eens in de vier jaar zou er een schrikkeljaar zijn.
Juliana, prinses van Oranje Nassau (1909-2004), koningin van Nederland (1948 - 1980). 
Julius Civilis, aanvoerder van de Bataven tijdens de opstand tegen de Romeinen (69 - 70).
Junker, 1) Pruisische landadel; 2) Duits transporttoestel uit W.O.II. 
Juno [Romeinse mythologie], vrouw van Jupiter.
Junta, regering van kleine groep militairen. [De Griekse kolonels vormden een junta)
Jupiter [Romeinse mythologie], hoofdgod.
Jurisprudentie, de opvatting van  rechterlijke colleges gemeten naar de door hen gedane uitspraken.
Jurist, rechtsgeleerde. [Alle leden van de rechterlijke macht zijn juristen]
<<<
Jury, groep burgers die in een rechtszaak het wel of niet schuldig moet uitspreken.
Juryrechtspraak, rechtspraak die gebaseerd is op de uitspraak van een jury.
Justinianus (482 - 565), Byzantijns keizer (527 - 565), versloeg de Oost Goten en codificeerde de Romeinse wetten.
Jutland [Noord Denemarken], slag bij (1916), tijdens W.O.I  zeeslag tussen de Engelse en Duitse vloot. De Britse hegemonie bleef onaangetast.