ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
INDEX
Wikipedia
   

 

 

  Ibn Sa'oed (1880 - 1953), stichter van het koninkrijk Saoedie Arabië (1932).
Ibsen, Hendrik (1828 - 1906), Noors toneelschrijver. Spoken, Het poppenhuis, Hedda Gabler.
Icarus [Griekse mythologie], trachtte tevergeefs te vliegen.
Icoon, een op een houten paneel afgebeelde Christus of heilige (Grieks-orthodox). 
<<<
Iconoclasme, beeldenstrijd die in de 8ste en 9de eeuw de Byzantijnse kerk verdeelde.
Ideologie, het geheel van beginselen en ideeën van een bepaald stelsel. [ideoloog, ideologisch. Hij verfoeit de fascistische ideologie]
Idool, afgod(sbeeld). [Tina Turner was jarenlang een teener-idool]
Idus, bij de Romeinen de 13de of de 15de van de maand. [Op de idus van Maart 44 v.Chr. (150344 v.chr) werd Caesar vermoord.]
Ierse kwestie,  de problemen rond het het zelfstandig worden van Ierland in de 19de eeuw. Ierland was toen met Engeland in een Unie verenigd. Gladstone deed tevergeefs voorstellen voor Home Rule.  Ierland werd pas in 1921 onafhankelijk.
Ignatius van Loyola (1491 - 1536), Spanjaard. Stichter van de Jezuïetenorde.
IJstijd, periode waarin een groot gedeelte van de aarde bedekt was met een ijskap.
IJzerbedevaart, jaarlijkse bedevaart naar het IJzermonument te Diksmuide (Blg), herinnering aan het IJzerfront in W.O.I.
IJzeren Gordijn (1947 - 1989), bijnaam voor de hermetisch afgesloten grens tussen het communistische en niet communistische deel van Europa.
IJzertijd, prehistorische periode waaruit  ijzeren voorwerpen worden gevonden.
<<<
Ilias (8ste eeuw v.C.), een door Homerus geschreven gedicht over de Trojaanse Oorlog.
Illegaliteit, dehet ondergrondse verzet tegen de Duitsers tijdens de Bezetting. [illegaal = onwettig]  
ILO [International Labour Organisation] organisatie van de VN voor de  bevordering van sociale rechtvaardigheid.
IMF [Internationale Monetaire Fonds] heeft tot doel de internationale samenwerking op monetair gebied te bevorderen.
Immuniteit, onschendbaarheid. Iets of iemand is onttrokken aan de normaal geldende rechtsregels. [Diplomaten genieten immuniteit in het land waar zij aangesteld zijn]
Impeachment,  afzettingsprocedure in de senaat van de VS bij grove misdrijven van de president op aanklacht van het Huis van Afgevaardigden.
Imperialisme, het streven van een staat naar machtsuitbreiding op politiek, economisch of financieel gebied. Zie ook modern imperialisme. [Brits Imperialisme, Dollarimperialisme]
Imperium, 1) in het klassieke Rome het gezag dat een magistraat had; 2) keizerrijk. [Romeinse Imperium, Brits Imperium]
Impluvium, bassin in het atrium voor het opvangen van regenwater.
Wikipedia
Import, invoer. [importeur, importeren. De import overtrof de export]
Impressionisme, 19de eeuwse kunststijl die de subjectieve indruk van een stemmingsbeeld weergeeft. 
Inca's (15de eeuw),  oud Indiaans volk aan de Westkust van Zuid Amerika. De zeer hoogstaande Incacultuur werd door de Spanjaard Pizarro vernietigd. 
Incident, onvoorziene gebeurtenis. [incidenteel. Het grensincident liep bijna uit op een gewapend conflict]
Incognito, onder een andere naam. [De koning was incognito in Parijs]
Incunabel, een boek voor 1500 gedrukt.
Index, door de rooms katholieke kerk opgestelde lijst van verboden boeken.
Indianen, de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent.
Indirecte belastingen, belastingen die via een tussenschakel worden geïnd, bijv., accijnzen en vermakelijkheidsbelasting en  de BTW.
Indirect bestuur, bestuur waarbij de kolonisator via de lokale machthebbers gezag uitoefent. (Nederland-Nederlands Indie, Groot Brittannie -Brits Voor Indie)
Indirecte verkiezingen, zie getrapte verkiezingen.
Individualisme, het eigene boven het gemeenschappelijke stellend. [individu, individueel, individualiteit. Het liberalisme legt sterk de nadruk op het individu]
Indo, iemand van gemengd Europees en Indonesisch bloed.
Indoctrinatie, het, eventueel onder dwang, bijbrengen van een bepaalde mening of politieke leer. Deze dient dan verder kritiekloos te worden aanvaard. [indoctrineren. De Chinezen werden d.m.v. het Rode Boekje geïndoctrineerd]
<<<
Indo-Germanen, groep volken die een Indo Germaanse taal spreken.
Industrialisatie, 1) de opbouw van industrieën; 2) overgang van een overwegend agrarische samenleving naar een industriële samenleving. [Onder Bismarck industrialiseerde Duitsland]
Industriële Revolutie (1760), proces waardoor een agrarische maatschappij overgaat in een industriële samenleving. Dit proces kwam in Engeland voor het eerst op gang. De I. werd mogelijk door de toepassing van de stoommachine.[L]
Infanterie, het voetvolk van een leger. [infanterist]
Infiltratie, het binnendringen. [infiltrant, infiltreren. Het leger was door vijanden geïnfiltreerd]
<<<
Inflatie, door vermeerdering van het in omloop gebrachte geld, zonder voldoende dekking, wordt het geld minder waard en stijgen de prijzen. [Door de stijgende inflatie daalde de koopkracht]
Informateur, een door de koningin aangezochte persoon, meestal een politicus, die mogelijke regeringscombinaties onderzoekt.
Infrastructuur, vestigingsvoorwaarden die economische bedrijvigheid mogelijk maken, zoals kanalen, spoorlijnen en voldoende energie.
Ingezetene, iemand die een bepaalde tijd  (meestal 18 maanden) in Nederland (rijk, provincie of gemeente) woont.
Inheems, in het land zelf voorkomend.
<<<
Initiatief, de eerste stap tot het begin van iets. [De leider nam het initiatief]
Initiatief, recht van, het recht van wetsvoorstellen te mogen indienen. In Nederland heeft de Regering en de Tweede Kamer dit recht.
Inkatha, Zuid Afrikaanse Zoeloebeweging die wilde samenwerken met de blanken.
Inkomstenbelasting, belasting gebaseerd op het jaarinkomen.
Inkwartiering, het onderbrengen van soldaten bij particulieren. [inkwartieren. De Hugenoten ondervonden veel last van inkwartiering]
Innocentius III (1160 - 1216), groot middeleeuws paus (1198 - 1216). Kwam krachtig op voor de wereldlijke macht van de paus.
Inquisitie, rooms katholieke kerkelijke rechtbank. [inquisiteur]
Inscriptie, inschrift, gebeiteld of gegraveerd opschrift  [De inscriptie op de steen was bijna onleesbaar] 
Integratie, het opgaan in een groter geheel. [integreren. De integratie van de Molukkers verliep stroef]
Intelligentsia, in tsaristisch Rusland de gezamenlijke intellectuelen.
Intellectueel, hij die een hogere opleiding heeft gehad en/of veelal hoofdarbeid verricht.
Wikipedia
Interbellum,
het tijdvak tussen de beide wereldoorlogen. Camerascoop
Internationale, 1) bundeling van socialistische partijen. De Eerste Internationale werd door Marx opgericht (1864); 2) het internationale strijdlied van de socialisten.
Internationale Brigade, tijdens de Spaanse Burgeroorlog een uit verschillende nationaliteiten bestaande groep van strijders, die de kant van de Volksfrontregering hadden gekozen.
Internuntius, vertegenwoordiger van de paus bij een buitenlandse regering.
Interpellatie, het recht van, het recht van de Eerste en de Tweede Kamer de lopende agenda te mogen onderbreken. Zo kunnen zaken worden besproken die eigenlijk niet aan de orde zijn.
Interregnum, tussenregering.
Interventie, tussenkomst. De bemoeienis van een staat met de binnenlandse aangelegenheden van een andere staat. [interveniëren. De Russische interventie in Hongarije kwam hard aan]
Intifada (1987 - 1994), opstand van Palestijnen in de door Israël bezette gebieden. Na mislukte vredesbesprekingen brak er  een tweede Intifada  (2000 - 2005) uit.
Intimidatie, het aanjagen van schrik. [ intimideren. Intimidatie is een kenmerk van een politiestaat]
Inundatie, het onderwaterzetten. [Het Nederlandse defensiesysteem bestond o.a. uit een aantal inundaties.]
<<<
Invasie, gewapende inval. De Invasie: de geallieerde landing (6-6-1944) op de Normandische stranden.
Investeren, ergens geld in steken, beleggen. [investeerder ,investering. Tijdens de crisis durfde niemand te investeren]
Investituur, het recht om bisschoppen te benoemen.
Investituurstrijd ( ca. 1120), strijd tussen de paus en de Duitse keizer over de investituur van de Duitse bisschoppen, afgesloten door het Concordaat van Worms (1122).
Invloedssfeer, gebied waar een staat veel invloed kan laten gelden, meestal onder stilzwijgende goedkeuring van andere staten.
Invoerrechten, belasting die op de import van goederen moet worden betaald.
Ionisch, Griekse klassieke bouwstijl. Kenmerken ranke zuilen en veel versieringen. 
IRA [Irish Republican Army], in 1916 gevormde groep gewapende Ieren die zich met allerlei gewelddadige middelen verzetten tegen de Engelse invloed.
Irangate (1985), Iran-Contra- schandaal. Amerikaanse geheime onderhandelingen met Iran over de vrijlating van Amerikaanse gegijzelden tegen wapenleveranties en doorsluizing van de winst naar bankrekeningen van de Nicaraguaanse Contra's.
Irredenta, de gebieden, die in de negentiende eeuw volgens de Italianen nog bij het koninkrijk Italië moesten worden gevoegd.
<<<
Isabella van Castilië (1451 - 1504), koningin van Castilië (1474 - 1504), huwde met Ferdinand van Arragon, waardoor de grondslag van de Spaanse macht werd gelegd.
Islam, monotheïstischewereldgodsdienst, gesticht door Mohammed. 5 plichten: geloofsbelijdenis (Allah is God), het 5 maal daagse gebed, de vasten (maand Ramadan), aalmoezen, en bedevaart naar Mekka (Hadj). De Koran is het heilige boek van de Islam.
Islamiseren, een  land of volk aan de Islam onderwerpen.
Island hopping, tijdens W.O.II de Amerikaanse tactiek in de Pacific om de Japanners terug te dringen door eiland voor eiland te veroveren.
Isolatie, afzondering. [isoleren, isolement. De politieke gevangene leefde in strenge isolatie]
Isolationisme, politiek van de VS om zich niet te bemoeien met buitenlandse aangelegenheden.
Israëli, staatsburger van Israël.
Israëliet, nakomeling van Israël (Jacob), Jood.
Israëls, Jozef (1824 - 1911), Nederlands schilder en vertegenwoordiger van de Haagse School. 
Iwan de Verschrikkelijke (1530 - 1584), Russisch tsaar (1547 - 1584).
<<<
Wikipedia