ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
INDEX
Wikipedia
                       

 

 


  Habeas Corpus Act (1679), Engelse wet die o.a. willekeurige arrestatie verbood.
Habbash, George (1925-2008), Palestijns radicaal nationalistisch leider.
Habsburg, Europees vorstengeslacht, stamland Oostenrijk. Na 1555 was er een Oostenrijkse en een Spaanse tak.
Hades [Griekse mythologie], god van de onderwereld.
Hadj, bedevaart naar Mekka. Een van de vijf mohammedaanse plichten.
Hadji, de moslim die de bedevaart naar Mekka heeft gemaakt.
Hadrianus, Publius (76 - 138), Romeins keizer (117 - 138). Reisde veel door zijn rijk. Bekend gebleven door de Hadrianuswal in Noord Engeland.
Hagana (1920 - 1948), militaire joodse ondergrondse organisatie in Palestina.
Hagepreek (1566), godsdienstoefening van de calvinisten in de openlucht.
Hagia Sophia, beroemde Byzantijnse kerk in het tegenwoordige Istanbul, later gebruikt als moskee. 
Hagiografie, biografie van een heilige.
Haile Selassie (1892 - 1975), keizer van Abessinië (Ethiopië). Vroeg in 1936 de Volkenbond tevergeefs hulp tegen de agressie van Mussolini. 
Hakenkruis, embleem van het nationaal socialisme. 
Halfbloed, afstammeling van Europeaan en inheemse vrouw.
Halfgod [Griekse mythologie], afstammeling van een god en een aardse vrouw.
Hallen, overdekte markthal.
<<<
Hall, Floris van (1791 - 1866), Nederlands conservatief politicus en minister president (1853 - 1856; 1860-1861). Bekend door zijn wet op de spoorwegaanleg.
Hallstattcultuur (ca. 800 v.C.), prehistorische cultuur in Midden en Zuid Europa. Kenmerken o.a. versierd bronzen vaatwerk.
Hallsteindoctrine (1955 - 1973), politiek van de Duitse Bondsrepubliek geen diplomatieke betrekkingen te onderhouden met landen ( uitgezonderd de USSR) die de DDR hadden erkend.
Hals, Frans (1580 -1666), Nederlands schilder. 
Hamas (1988) Palestijnse verzetsbeweging. Doel Palestijnse staat inclusief Israël.
Hammarkjöld, Dag  (1905 - 1961), Zweeds secretaris generaal van de VN (1953 - 1960). Kwam bij een vliegtuigongeluk in de Kongo om het leven.
Hammoerabi (18de eeuw v.C.), oud-Babylonisch koning. Bekend als organisator en wetgever (zuil van Hammoerabi).
Hand en spandiensten, middeleeuwse verplichting van de boer de heer te helpen bij allerlei werkzaamheden met de hand en met een span paarden of ossen.
Händel, George Friedrich (1685 - 1759), Duits-Engels (opera-oratoria) componist. The Messiah, concerti grossi.  
<<<
Handelingen, het officiële schriftelijke verslag van het gesprokene in de Tweede en Eerste Kamer.
Handelsattaché, aan een ambassade verbonden ambtenaar met de buitenlandse handelsbetrekkingen als speciale opdracht.
Handelsbalans, overzicht van de in- en uitvoer. De H. is positief als er meer wordt uitgevoerd en negatief als er meer wordt ingevoerd.
Handelskapitalisme, zie vroeg kapitalisme.
Handschrift, met de hand geschreven stuk.
Handvest van de Verenigde Naties (1945), stuk door meer dan 50 landen te San Francisco ondertekend, de grondslag vormend van de volkerenorganisatie
Handvest, ondertekende oorkonde, vaak ook volkenrechtelijk stuk.
Hannibal (247 - 182 v.ch), Carthaags veldheer. Maakte tocht over de Alpen naar Italië. Versloeg de Romeinen bij Cannae (216 v.C.).
Hanze, middeleeuwse vereniging van kooplieden ter bevordering van de buitenlandse handel en de spreiding van risico. Beroemd werd de Noord Duitse Hanze.
Happening, meestal een toevallige bijeenkomst met  een artistiek en/of gevoelsmatig karakter. (In de zestiger jaren waren er veel happenings van jongeren.) kaleidoscoop
Harakiri, rituele zelfmoord in Japan.
Wikipedia
Harding, Warren (1865 - 1929), Amerikaans republikeins politicus, president (1920 - 1923 ). Zijn regering werd gekenmerkt door corruptie en vele politieke schandalen.
Harem, vrouwenverblijf in woningen van aanzienlijke mohammedanen.
Haringkaken, een door Willem Beukelsz bedachte behandeling van zeevis waardoor deze langer houdbaar bleef.
Harmoniemodel, overlegmodel dat er vanuit gaat dat conflicten het best kunnen worden opgelost door eerst de overeenkomsten te benadrukken.
Harnas, ijzeren wapenrusting. 
Haroen al Rasjid (766 - 809), kalief van Bagdad. Had contact met Karel de Grote.
Harvey, William (1578 - 1657), Engels arts en hoogleraar, ontdekker van de grote bloedsomloop.
Hasdrubal, Carthaags veldheer, broer van Hannibal. Sneuvelde bij de Metaurus (It.) in 207 v.C.
Hassan II, Mawlai al- (1929-1999), koning van Marokko (1961 -1999).
Hasselaar, Kenau Symonsdochter (1526 - 1588 ), weduwe van een Haarlemse scheepsbouwer. Zij nam deel aan de verdediging van haar stad (1573). Rond haar persoon ontstond legendevorming.
Hastings, Warren (1732 - 1818), Brits bestuurder in Voor Indië o.a. gouverneur generaal (1773 - 1785), voerde tal van bestuurshervormingen in.
Hastings [Zuid Engeland], slag bij (1066), Willem van Normandië versloeg koning Harald en veroverde zo Engeland.
<<<
Hatta, Mohammed (1902 - 1980), Indonesisch nationalist. Riep op 17-8-45 samen met Soekarno de Indonesische onafhankelijkheid uit. 
Hausse, stijgende lijn in het prijspeil van goederen.
Haussmann, George Eugène baron (1809 - 1891), Frans topambtenaar en stadsvernieuwer van Parijs.
Have Nots, de niet bezitters. Voor W.O.II de landen die geen of weinig koloniën hadden zoals Duitsland en Italië.
Havel, Václav (1936), Tsjechisch schrijver en dissident, president van Tsjecho-Slowakije (1989).
Haviken, politici die, in tegenstelling tot de duiven, een krachtige (eventueel militair ingrijpen) buitenlandse politiek voorstaan.
Hawkins, Stephen (1947), Brits sterrenkundige; stelde theorie op over de structuur van het heelal en de zwarte gaten.
Haydn, Franz Joseph (1732 -1809), oostenrijks componist. Symfonieën, piano sonates.  
<<<
HBS, Hogere Burger School (1883 - 1968), vijfjarige school voor voortgezet onderwijs. Het diploma gaf toegang  tot het technisch hoger onderwijs.
Hearing [Engels = hoorzitting].
Hearst, William, (1863 - 1951), Amerikaans krantenmagnaat. Grondlegger van de sensatiepers. 
Heath, Edward (1916-2005), Brits Conservatief politicus en minister president (1970-1974).
Hebreeuwers, het Joodse volk.
Hechtenis, 1) vrijheidsstraf, minimaal 1 dag en maximaal 16 maanden; 2) voorlopige hechtenis: iemand vasthouden totdat zijn zaak kan worden behandeld. In hechtenis nemen = gevangen zetten]
Hector, Trojaanse held in de Trojaanse oorlog.
Heemraad, groot waterschap.
Heemraadschap, bestuurslid van een heemraad.
Heemskerk, Jacobus van (1567 - 1607), Nederlandse zeevaarder (Nova Zembla, Ned. Oost Indië).
<<<
Heerban, in de middeleeuwen 1) oproep voor de strijd, 2) de op te roepen strijders.
Heerlijke rechten, rechten die de heer heeft zoals de rechtspraak, het jachtrecht, het visrecht, kaprecht en maalrecht.
Heerlijkheid, gebied waarin een heer volgens eigen rechtsregels mag handelen.
Hegel, Georg (1770 - 1831), Duits filosoof. Had grote invloed op het denken van Marx.
Hegemonie, opperheerschappij, staatkundig overwicht. [Lodewijk XIV streefde naar de hegemonie in Europa]
Heilige Alliantie (1815), verbond van Europese vorsten gebaseerd op het christendom en vooral gericht tegen de ideeën van de Franse revolutie.
Heilige Graf, graf van Jezus in Jeruzalem.
Heilige land, (christelijke) naam voor Palestina.
Heilige Oorlog, oorlog die gevoerd wordt om een godsdienstig doel te bereiken ( met name bij de Islam).
Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie (962 - 1806), Duitse keizerrijk. Rooms in dit geval Romeins.
Heilige Schrift, de bijbel.
Heilige Stoel, het hoogste bestuur (Curie) van de rooms katholieke kerk o.l.v. de paus.
Wikipedia
Heiligenleven, levensbeschrijving van een heilige.
Heiligerlee, slag bij (1568), begin Tachtigjarige Oorlog. Lodewijk van Nassau verslaat het Spaanse leger.
Heine, Heinrich (1797 - 1856), Duits dichter.
Heinemann, Gustav (1899 -1976), Duits politicus (CDU), bondspresident (1969 - 1974).
Heks, vrouw die in verbinding staat met de duivel.
Hellebaard, middeleeuws slag- en stootwapen. [hellebaardier]. 
<<<
Helleens, Grieks. Hellas = Griekenland.
Hellenisme, het samengaan van Griekse en Oosterse cultuurelementen tot een nieuwe beschaving. In gang gebracht door Alexanders tocht naar het Oosten.[ hellenistisch]
Heloten, de tot slaaf gemaakte oorspronkelijke bevolking van het oude Sparta.
Helsinki, slotakte van (1975), verdrag over veiligheid en samenwerking tussen Europa (zonder Albanië) , de VS en Canada.
Helvetische Republiek (1798 -1813), Zwitserland tijdens de Franse Tijd.
Hemingway, Ernest (1899 -1961), Amerikaans schrijver. Voor wie de klok luidt, De oude man en de zee
Hendrik de Zeevaarder (1394 - 1460), Portugese prins, grondlegger van het Portugese handelsrijk.
Hendrik VIII (1491 - 1547), Engels koning (1509 - 1547). Tijdens zijn regering ontstond de Anglicaanse staatskerk (1534) na onenigheid met de paus over het eerste huwelijk van H. 
Hendrik, prins (1876 - 1934), hertog van Mecklenburg-Schwerin, echtgenoot (1901) van Wilhelmina .  
Hendrik IV (1050 - 1106),  Duits keizer (1084 - 1106) . Streed met Gregorius VII de Investituurstrijd.
<<<
Hendrik IV (1553-1610) uit het huis Bourbon,  koning van Navarra (1572-1610). Was leider van de Franse Hugenoten en besteeg na overgang tot het katholicisme de  Franse troon (1589). Werd  door een extremist vermoord.
Hendrik II (1133 - 1189), Engels koning (1154 - 1189) uit het huis Plantagenet. Verwierf door huwelijk een groot deel van Zuid West Frankrijk.
Hephaestus [Griekse mythologie], god van het vuur.
Hera [Griekse mythologie], koningin der goden, vrouw van Zeus.
Heracles [Griekse mythologie], halfgod, bekend door zijn 12 bovenmenselijke werken.
Heraldiek, wapenkunde. Wetenschap die zich bezighoudt met geslachts- en familiewapens.
Heraut, wapenkoning. Iemand die voor de koning allerlei plechtige afkondigingen verricht. 
Herberg, huis waar men tegen betaling kan overnachten.
Hercules, zie Heracles
Heremiet, kluizenaar.
Herendiensten, diensten die gratis voor de heer moeten worden verricht zoals het bewerken van het land en het onderhoud van wegen.
Hermans, Willem Frederik (1921 - 1995), Nederlands schrijver. De donkere kamer van Damocles, Onder professoren,
<<<
Hermes [Griekse mythologie], god van de handel.
Herodotus (ca. 450 v.C.), Grieks geschiedschrijver. Wel de vader van de geschiedschrijving genoemd. Historiën
Herrnhutters, (1722) evangelische broedergemeenten op Lutherse grondslag met grote aandacht voor de zending.
Hersenspoeling, systematische indoctrinatie van politieke tegenstanders,    gepaard gaand met fysiek en psychologisch geweld tegen 
Herstelbetalingen, betalingen in geld en/of natura door de overwinnaar aan de overwonnene opgelegd.
Hertog, hoge adellijke titel In de middeleeuwen, opperbevelhebber van een aantal gouwen. [hertogin]
Hertogdom, het gebied van een hertog.
Hervormde kerk, Nederlands, oudste protestantse kerk in Nederland, waarvan in de 19de eeuw orthodox gelovigen zich afscheidden (Gereformeerde kerken).
Herverzekeringsverdrag (1887), verdrag tussen Duitsland en Rusland dat elkaars neutraliteit garandeerde bij eventuele vijandelijkheden (uitzondering Russische aanval op Oostenrijk Hongarije en Duitse aanval op Frankrijk).
Wikipedia
Hervorming, 16de eeuwse godsdienstige beweging die als doel had de katholieke kerkleer te ontdoen van onzuiverheden en de geestelijkheid tot een betere levenswandel te bewegen. Alleen dat wat berustte op de Bijbel of direct daarvan kon worden afgeleid werd aanvaard. Door de afwijzende houding van de paus gingen de hervormers hun eigen weg. Zij worden dan protestanten genoemd. De H. begint met Luthers 95 stellingen. Andere vooraanstaande Hervormers zijn Calvijn en Zwingli.
HerzlTheodore (1860 - 1904), Hongaars journalist. Was aanwezig bij het Dreyfusproces. Grondlegger van het zionisme.
Herzog, Chaim ( 1918 -  1997), Israëlisch politicus, president 1983-1993.
Hess, Rudolf (1894 - 1987), Duits nationaal socialist, plaatsvervangend leider van de NSDAP. Vloog in 1941 naar Engeland om vrede tot stand te brengen. Zat sinds 1945 in Duitsland gevangen.
Heuss, Theodor (1884 - 1963), Duits liberaal politicus en bondspresident (1949 - 1959).
Heutsz, Johannes van (1851 - 1924), Nederlands generaal en gouverneur generaal in Ned. Oost Indië (1904 - 1909). Pacificeerde Atjeh.
Heyden, Jan van der Heyden, (1637-1712), Nederlands kunstschilder en uitvinder van de brandspuit.
Heydrich, Reinhard (1904 -1942), generaal van de SS en naaste medewerker van Himmler, verantwoordelijk voor de jodenvervolging. Werd vermoord. 
Heyn, Piet (1577 - 1629), Nederlands vlootvoogd, veroverde een Spaanse Zilvervloot (1628).
Hezbollah, Sjiietische fundamentalistische beweging in Libanon.
Hidalgo [Spaans = edelman]
<<<
Hidjra (632), de vlucht van Mohammed uit Mekka. Begin van de Mohammedaanse jaartelling.
Hiërarchie, rangorde. [hiërarchisch. Het leger kent een strenge hiërarchie]
Hiernamaals, na dit leven.
Hiëro (ca 306 - 215 v.C.), tiran van Syracuse.
Hiërogliefen, oud-Egyptische schrifttekens, afbeeldingen weergevend (beeldschrift).
Himmler, Heinrich (1900 - 1945), Duits nationaal socialist. Leider van de SS en de Gestapo
Hindemith, Paul (1895 - 1963), Duits componist. Mathis der Maler.
Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), Duits veldheer en rijkspresident (1925 - 1934). Was tijdens W.O.I Duits opperbevelhebber. Benoemde in 1933 Hitler tot rijkskanselier
 Hindoeïsme, de veelvormige, duizenden jaren oude levensbeschouwelijke ideeŽnwereld van Voor Indië. Kenmerken o.a. het kastenstelsel, het geloof in de reïncarnatie, geweldloosheid, vegetarisme. Belangrijke goden Visnuh en Shiva, belangrijkste kaste die der Brahmanen, belangrijkste heilige boek de Veda.
Hipparchus (ca. 525 v.C.), volgde met zijn broer Hippias zijn vader Pisistratus op als tiran van Athene. Werd vermoord (514 v.C).
<<<
Hippias , met zijn broer Hipparchus Atheense tiran (527 - 510 v.C.).
Hippie, naam van een groep jongeren in de 60-tiger jaren. Zij zetten zich af tegen het oorlogsgeweld (Vietnam) en de consumptiemaatschappij. Keerden zich vaak van de samenleving af en vormden een subcultuur. , kaleidoscoop
Hippocrates (ca. 460 - ca. 377 v.C.), "vader van de geneeskunde". De eed van H. wordt nog steeds door de aanstaande arts afgelegd.
Hirohito (1901 - 1989), Japans keizer (1925 - 1989 ).Tijdens zijn regering werd Japan na W.O.II een constitutionele  parlementaire monarchie. 
Hiroshima [Zuid Japan] , stad waar de VS in 1945 de eerste A-bom afgooiden. 
Historisch materialisme, een door Marx opgestelde theorie die leert dat het verloop van de geschiedenis allereerst wordt bepaald door economische factoren.
Hitler, Adolf (1899 - 1945), nationaal socialistisch politicus. Oprichter en leider van de Duitse NSDAP. Schreef Mein Kampf . Rijkskanselier (1933) ,Führer (1934) en opperbevelhebber (1938). Pleegde zelfmoord.  [corbis]
Hitlerjugend, de nationaal socialistische jeugdorganisatie tijdens het Hitlerbewind. De meisjes waren georganiseerd in de Bund Deutscher Mädel. 
Hittieten, Indo Europees volk dat ca 1600 en later ca 1350 v.C. in Voor Azië grote macht bezat.
Wikipedia
Ho Tsji-minh (1890 - 1969), Vietnamees communistisch politicus en president van Noord Vietnam (1945 - 1969). Fel nationalist. Streed zowel tegen de Japanners als de Fransen voor de onafhankelijkheid van zijn land.
Hobbema, Meindert(1638 -1709), Nederlands (landschap)schilder. 
Hobbes, Thomas (1588 - 1679), Engels wijsgeer. Fundeerde het absolute koningschap op het maatschappelijk verdrag. Levethian.
Hoeken en Kabeljauwen (1350 - 1500), twee elkaar in Holland en Zeeland bestrijdende partijen, o.a. voor of tegen Bourgondië.
Hoessein, Ibn Talal (1935 - 1999), koning van Jordanië (1951 - 1999). Intervenieerde vaak met succes in het Arabisch-Israëlische conflict.
Hofadel, de adel die , in tegenstelling tot de landadel, voornamelijk aan het hof leeft.
Hofer, Andreas (1767 - 1810), Oostenrijks vrijheidsstrijder, streed tegen de Fransen en hun bondgenoten.
Hofmeier (major domus), leider van de Merovingische hofhouding. Had onder zwakke vorsten ook daadwerkelijk de regering in handen.
Hofnar, de officiële komiek aan een vorstelijk hof.
Hofstelsel, middeleeuwse organisatie van grootgrondbezit, waarbij de opbrengst van de landerijen in de eerste plaats was bedoeld voor de bewoners van het domein. Er werd niet voor de markt geproduceerd.
<<<
Hoge Raad, hoogste rechterlijk orgaan in Nederland. Houdt toezicht op de rechtspraak o.a. door het cassatierecht. Berecht ambtsmisdrijven van hoge ambtenaren en leden van de Staten Generaal.
Hogarth, William (1697 - 1764), Engels (barok) schilder. 
Hoge Autoriteit, hoogste uitvoerende orgaan van de EGKS.
Hoge Commissaris, titel van de hoge ambtenaar die namens zijn regering of namens de VN een bepaalde taak verricht. [De Hoge Commissaris voor het vluchtelingenwezen]
Hogendorp, Gijsbert Karel van (1762 - 1834), Nederlands liberaal denkend politicus. Vormde in 1813 een driemanschap dat de politieke grondslag vormde voor de Nederlandse bevrijding van de Franse overheersing.
Hoger beroep, de veroordeelde en de officier van Justitie kunnen tegen een vonnis protesteren bij de naast hogere rechter.
[in hoger beroep gaan]
Hogerhuis, kamer van het Engelse parlement waarin de ( door de koning benoemde) (erfelijke) adel en hoge geestelijken zitting hebben. [House of Lords]
Hohenstaufen, Duits middeleeuws vorstengeslacht dat van 1138 - 1254 de keizerskroon droeg.
Hohenzollern, Pruisisch koningsgeslacht (1191-1918).
<<<
Holbein, Hans , de Oude (1465 - 1524), de Jonge (1497 -1543), Duitse schilders.  
Holocaust, Engelse naam voor de Duitse jodenvervolging tijdens WO II. 
Home Rule [Engels = zelfbestuur] autonomie in binnenlandse aangelegenheden.
Homerus, Grieks dichter (ca. 800 v.C.). Schreef de Ilias en de Odyssee
Homo Sapiens, wetenschappelijke soort waar de tegenwoordige mens toe behoort..
Honderd Dagen, de laatste periode (tussen Elba en St Helena) van de heerschappij van  Napoleon .
Honderdjarige Oorlog (1337 - 1453), periode van oorlogen en bestanden tussen Engeland en Frankrijk met als inzet de Franse troon. Jeanne d'Arc streed voor Frankrijk.De Engelsen werden definitief verslagen en verloren op Calais na alle gebieden in Frankrijk.
Honecker, Erich (1912 - 1994), partijsecretaris (1971 - 1989) en president (1976 - 1989) van de DDR.
Hongaarse Opstand (1956), volksopstand, later gesteund door het leger tegen het communistische bewind. Imre Nagy werd premier en verliet het Warschaupact. Enkele dagen later intervenieerden de Russen met tanks en werd de opstand bloedig neergeslagen. Kadar werd toen de sterke man.camerascoop
Hongerwinter (1944 - 1945), benaming van de laatste winter tijdens de Bezetting. In West Nederland raakte toen het voedsel op terwijl een strenge winter en de spoorwegstaking aanvoer van elders onmogelijk maakten.
Wikipedia
Hongitochten, (17de eeuw), door soldaten van de V.O.C ondernomen tochten om de specerijenbomen te vernielen waardoor de prijzen hoog bleven.
Hoofdelijke stemming, het persoon voor persoon uitbrengen van de stem (mondeling of schriftelijk) in tegenstelling tot het stemmen per stand of groep.
Hoofse literatuur, middeleeuwse letterkunde die vooral het hofleven tot onderwerp heeft.
Hooft, Pieter Cornelisz (1581 - 1647), Nederlands (toneel)schrijver en historicus. Warenar, Nederlandsche Historiën.
Hoogconjunctuur, zie hausse.
Hooggerechtshof, hoogste rechterlijke college in de VS. Bezit o.a. het toetsingsrecht.
Hoogh, Pieter de (1629 -1684), Nederlands schilder.
Hoogheemraadschap, groot waterschap.
Hoogwoud, Noord Hollandse plaats waar graaf Willem II streed tegen de Friezen en sneuvelde (1256).
Hoorne, Filips graaf van (1524 - 1568), vooraanstaand leider van de Zuid Nederlandse hoge adel. Werd samen met Egmont onthoofd.
Hoover, Herbert (1874 - 1964), Amerikaans republikeins president (1928 - 1932). Tijdens zijn ambtsperiode begon de Wereldcrisis
<<<
Hopliet, in het klassieke Griekenland een zwaargewapende soldaat.
Hopman, hoofdman (kapitein) van een vendel (compagnie).
Horatius (65 - 8 v.C.), Romeins dichter Carmina
Horige, een halfvrije, meestal gebonden aan de grond en verplicht tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden.  [horigheid. In Rusland werden de horigen vaak met de grond verkocht]
Horst Wessel (1907 - 1930), Duitse SA hoofdman, vermoord. Een naar hem genoemd lied werd het volkslied van Nazi Duitsland.
Horthy, Miklos (1868 - 1957), Hongaars admiraal en staatshoofd (1921 - 1944). 
Horus, Egyptische god in de gedaante van een valk.
Hostie, dun schijfje ongezuurd brood, dat in de katholieke kerk bij de communie wordt gebruikt.
Hotline, directe telexlijn tussen het Witte Huis en het Kremlin.
Houphouet-Boigny, Felix (1905 -1993), Ivoriaans politicus, president (1960 - 1993).
House of Lords, zie: Hogerhuis.
House of Commons, zie: Lagerhuis.
Houten, Samuel van (1837 - 1930), Nederlands liberaal politicus. Diende initiatiefwet tegen kinderarbeid in (1873).
Houwitser,vuurmond met een vrij korte loop. 
<<<
Hoxha, Enver (1908 - 1985), Albanees communistisch politicus, regeringsleider (1944 -1954) en partijsecretaris (1948 - 1985).
Hudson, Henry (1565 - 1611), Engels zeevaarder en ontdekkingsreiziger ( Noord Amerika; Poolzee)
Hugenoten, Franse calvinisten. Kregen na een aantal godsdienstoorlogen in 1589 bij het Edict van Nantes o.a. godsdienstvrijheid. Lodewijk XIV herriep deze overeenkomst waarna vele H. emigreerden, o.a. naar Nederland.
Hugo, Victor (1802 - 1885), Frans schrijver. Notre-dame-de-Paris, Les Misérables.
Huis van bewaring, inrichting waar men (voorlopige) hechtenis ondergaat . In het H. zijn de regels minder streng dan in de gevangenis.
Huis van Afgevaardigden, kamer van het Amerikaanse Congres. Elke staat stuurt op basis van de bevolkingsgrootte een aantal vertegenwoordigers naar het Huis.
Huisindustrie, nijverheid die aan huis wordt bedreven. Een koopman-ondernemer zorgt voor eenvoudige apparatuur en grondstoffen. Meestal wordt stukloon betaald. Deze werkwijze kwam vooral voor in de textielnijverheid. 
Huismacht, het gebied en de macht die de heer van zichzelf bezit. Daarnaast kan hij dus nog grond in leen hebben.
Wikipedia
Huisrecht, de bewoner kan iemand de toegang tot zijn huis verbieden. Alleen de rechter kan  een bevel tot huiszoeking geven
Hulde, eerbetoon. [huldigen. De burgemeester werd gehuldigd]
Humanisme, 1) cultuurstroming in de 15de en 16de eeuw, die de menselijke zelfstandigheid centraal stelde (tegenover de kerkelijke autoriteit) en daarbij vooral de klassieke schrijvers bestudeerde; 2) moderne levensbeschouwing die de mens centraal stelt en geen godsgeloof kent.
Humboldt, Alexander von (1769 - 1859), Duits wetenschapper en ontdekkingsreiziger (Zuid Amerika).
Hume, David (1711 - 1776), Schots filosoof.
Hunebed, prehistorisch, uit grote zwerfkeien opgebouwd massagraf.  
Hunnen, Aziatisch volk dat in de vijfde eeuw tot in West Europa doordrong.
Hus, Johannes (1370 - 1415), Tsjechisch geestelijke die misstanden in de kerk bestreed. Werd wegens ketterij tot de brandstapel veroordeeld.
Hussietenoorlogen (1419 - 1431), religieuze, deels nationalistisch getinte strijd tussen protestantse Bohemers en de Duitse keizer. Gevolg vermindering van diens macht en die van de katholieke kerk.
<<<
Husak, Gustav (1913 - 1991), Tsjecho-Slowaaks communistisch politicus. Secretaris generaal en staatshoofd (1975).
Hutu's, Bantoevolk wonend in Boeroendi en Ruanda.
Huurleger, leger bestaande  uit soldaten die zich hebben "verhuurd" (huurlingen). Zo'n leger bestaat in de regel uit verschillende nationaliteiten.
Huurling zie huursoldaat.
Huursoldaat, soldaat die zijn diensten aan iedereen die daarvoor betaalt, aanbiedt.
Huxley, Aldous (1894 - 1963), Engels schrijver. Brave new world.
Huygens, Constantijn (1596 - 1687) Nederlands geleerde,dichter en diplomaat
Huygens, Christiaan (1629 - 1695), Nederlands wis- en natuurkundige, ontwikkelde het slingeruurwerk.
Huzaar, ruiter van de lichte cavalerie.
Hwa Kwofeng (1921 - 2007), Chinees communistisch politicus, secretaris generaal (1976-1981) en minister president (1976-1980).
Wikipedia